TERVETULOA INSINÖÖRIKOULUTUSJOHTAJAT RY:N SIVUSTOLLE!

 

Keitä me olemme?

Insinöörikoulutusjohtajat ry toimii ammattikorkeakoulujen tekniikan alojen vastuuhenkilöiden välisenä yhdyssiteenä ja luo tilaisuuksia jäsentensä väliselle aktiiviselle keskustelulle. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea insinöörikoulutuksen ja eri tekniikan alojen koulutuksen kehittämistä valtakunnallisesti sekä edistää suomalaisen insinöörikoulutuksen kansainvälistymistä.

Yhdistys järjestää säännöllisesti yhteisiä tapahtumia tukeakseen jäsentensä välistä verkostoitumista ja keskustelua ajankohtaisista aiheista. Jäsentapaamiset järjestetään usein muiden korkeakoulutukseen liittyvien tapahtumien yhteydessä ja samalla tutustutaan eri ammattikorkeakoulujen toimintaan ja paikallisen elinkeinoelämän toimijoihin.

Yhdistykseen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki ammattikorkeakoulujen insinöörikoulutuksen johtamisesta ja kehittämisestä vastuussa olevat henkilöt. Toiminnassa on mukana jäseniä lähes kaikista ammattikorkeakouluista.

Lähde mukaan linjaamaan tulevaisuuden insinööriosaamista ja -koulutuksen suuntaviivoja!

TULEVIA TAPAHTUMIA

Insinöörit tulevaisuuden tekijöinä, Kevättapaaminen, 21.-22.3.2023, Hämeenlinna

Seuraava vuosikokous Seinäjoella (SeAMK), ajankohta täsmentyy myöhemmin.

MENNEITÄ TAPAHTUMIA

Insinöörikoulutuksen foorumi, 27. – 29.9.2022, Rovaniemi (Lapin AMK)
IKJ:n kesäpäivät ja vuosikokous, 17.-18.5.2022, Kajaani
IKJ:n syystapaaminen, 10. – 11.11.2021, Turku
IKJ:n vuosikokous 24.8.2021, Teams-tapaaminen
IKJ:n kesäpäivät ja vuosikokous: 18.8.2020 (tapaaminen etäyhteyksin)
IKJ:n talvipäivät, 25.3.2020 (toteutui virtuaalisena seminaarina poikkeusolojen johdosta)
IKJ:n kesäpäivät ja vuosikokous, 13.-14.8.2019 Lahdessa (LAMK)
IKJ:n talvipäivät ja Insinöörikoulutuksen foorumi, 26.-28.3.2019, Vaasa (VAMK)
IKJ:n kesäpäivät ja vuosikokous, 15.-16.8.2018, Tampere (TAMK)
IKJ:n talvipäivät, 17.-19.4.2018, Kittilä, Wellevi (Lapin AMK)
IKJ:n kesäpäivät ja vuosikokous, 16.-17.8.2017, Raasepori (YH Novia)
IKJ:n kevättapaminen ja Inssiforum, 21.-23.3.2017, Lahti (LAMK)

HALLITUS 2022-2023

Puheenjohtaja

Hannu Kähkölä
Lapin AMK
hannu.kahkola@lapinamk.fi

Heikki Rasku Heikki Rasku
Seinäjoen AMK
Varajäsen: Mika Ruponen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
heikki.rasku@seamk.fi
Kristian Blomqvist
YH Novia
Varajäsen: Mervi Heiskanen (Savonia)
kristian.blomqvist@novia.fi
Juha Kontio
Turun AMK
Varajäsen: Mira Grönvall (Tampereen AMK)
juha.kontio@turkuamk.fi
Antti Piironen
Metropolia AMK
Varajäsen: Jari Kähkönen, Kajaanin AMK
antti.piironen@metropolia.fi

SÄÄNNÖT

1 §

 • Yhdistys, jonka nimi on Insinöörikoulutusjohtajat ry, toimii ammattikorkeakoulujen tekniikan alojen vastuuhenkilöiden välisenä yhdyssiteenä. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 §

 • Yhdistyksen tarkoituksena on tukea valtakunnallisesti insinöörikoulutuksen ja eri tekniikan alojen koulutuksen kehittämistä, edistää jäsentensä ammattitaidon kehittymistä, lisätä heidän ammattikasvatuspedagogisia taitojaan ja teknillis-tieteellistä kehitystään, kehittää heidän hallinnollisia johtamistaitojaan sekä edistää suomalaisen insinöörikoulutuksen kansainvälistymistä.

3 §

 • Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kursseja, kokouksia ja alakohtaisia teematilaisuuksia toimeenpanemalla opinto- ja virkistysmatkoja. Yhdistys hoitaa yhteyksiä valtion ja kuntien viranomaisiin, elinkeinoelämään ja korkeakouluihin ja oppilaitoksiin. Yhdistys voi asettaa työryhmiä, tehdä aloitteita, antaa lausuntoja ja harjoittaa julkaisutoimintaa sekä olla jäsenenä kansainvälisissä insinöörikoulutusjärjestöissä ja osallistua erilaisiin tapahtumiin.

4 §

 • Yhdistykseen voivat kuulua ammattikorkeakoulujen insinöörikoulutuksen johtamisesta ja sen kehittämisestä vastuussa olevat henkilöt. Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut sen asettamien päämäärien hyväksi. Yhdistykseen voivat kuulua myös oikeuskelpoiset yhteisöt. Saavutetut jäsenedut säilyvät.

5 §

 • Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa. Yhdistys voi myös omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.

6 §

 • Päätösvalta yhdistyksen asioissa on yhdistyksen kokouksella. Vuosikokous pidetään hallituksen kutsusta touko – elokuussa. Vuosikokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjeenä tai sähköisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.
 • Yhdistys kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä aiheen ilmoittaen kirjallisesti pyytää sitä hallitukselta. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen suoritetaan kuten vuosikokoukseen, kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.
 • Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on toukokuun ensimmäisestä päivästä huhtikuun viimeiseen päivään.

8 §

 • Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  • 1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
  • 2) esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta
  • 3) esitetään tilintarkastajain lausunto ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
  • 4) päätetään hallituksen jäsenille mahdollisesti suoritettavasta palkkiosta, matkakulujen korvauksesta ja päivärahasta
  • 5) valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
  • 6) valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varamiehet seuraavaksi toimintavuodeksi
  • 7) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet seuraavaksi toimintavuodeksi
  • 8) määrätään jäsenmaksun suuruus
  • 9) vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintavuodeksi
  • 10) vahvistetaan yhdistyksen talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi
  • 11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Jäsenillä on oikeus viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta tehdä hallitukselle esityksiä vuosikokouksessa käsiteltävistä asioista.

9 §

 • Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei joku läsnäolijoista vaadi suljettua äänestystä. Jäsenillä on oikeus äänestää myös yhdellä valtakirjalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan on puheenjohtajan ääni ratkaiseva lukuun ottamatta vaaleja, joissa arpa ratkaisee.

10 §

 • Yhdistyksellä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä sekä heille varajäsenet. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kaksi jäsentä ja heidän varajäsenensä on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä on saapuvilla.

11 §

 • Hallituksen tehtävänä on:
  • 1) Johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen edellyttämällä tavalla
  • 2) hoitaa yhdistyksen taloutta
  • 3) ottaa ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
  • 4) toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset
  • 5) kutsua koolle yhdistyksen vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat
  • 6) asettaa tarpeelliset työryhmät ja toimikunnat.

12 §

 • Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä.

13 §

 • Ehdotus näiden sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Vuosikokous ratkaisee sääntöjen muutosta koskevat asiat vähintään Ÿ ääntenenemmistöllä annetuista äänistä.
 • Yhdistyksen purkamisesta päätetään myös Ÿ ääntenenemmistöllä annetuista äänistä, lisäksi päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä yhdistyksen varojen luovuttamisesta johonkin yhdistyksen tarkoitusta lähellä olevaan kohteeseen.

Yhteydenotot

Puheenjohtaja

Hannu Kähkölä

Lapin AMK

hannu.kahkola(at)lapinamk.fi

Hae jäseneksi!